Wednesday, 3 August 2016

GDS ஊழியர்கள்  இனி On LIne  இல் தான் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.முழுமையாக தேர்வு செய்யப்பட்டு ஊழியர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டவைகளை தவிர மற்றவைகள் உடனடியாக நிறுத்திவைக்கப்படுகிறது 

No comments:

Post a Comment