Friday, 7 July 2017


     தோழர்களே கீழ்கண்ட உறுப்பினர் படிவத்தில் a Member of என்ற இடத்தில் AIPEU-GDS எனவும் deduction of monthly subscription of Rs. 20/- எனவும் தவறாமல் குறிப்பிடவும். Signature என்ற இடத்தில் ஊழியர்களின் கையெழுத்தும், Name என்ற இடத்தில் ஊழியரின் பெயரை பெரிய எழுத்துக்களிளும, Designation என்ற இடத்தில் அந்த ஊழியரின் பணி, அதாவது BPM , GDS DA , GDS MC ,GDS SV , GDS PKR ,GDS DA / MC , GDSMM என   அவரவர் பணி மற்றும் பணி இடம்  குறிப்பிடவேண்டும்.  இதை கோட்ட / கிளைச் செயலர்கள் கவனத்தில் கொள்ளுமாறு மாநிலச்  சங்கம் கேட்டுக்கொள்கிறது. 


Add caption

      
    

No comments:

Post a Comment