Wednesday, 23 December 2015


போஸ்ட்மேன் மற்றும் மெயில்  காட் காலிடங்களுக்கு GDS ஊழியர்களின் கோட்டா ஆள் எடுப்பதில் கால தாமதம் குறித்து CPMG  அவர்களுக்கு இன்று கடிதம் அனுப்பட்டுள்ளது.


No comments:

Post a Comment